The Snow Girl เด็กน้อยที่หายไป

ซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่ผู้ป่วยจิตเวชจะมาช่วยไขคดีปริศนาในปัจจุบันนี้ผู้คนเริ่มทำความเข้าใจกับผู้ป่วยโรคจิตเวชมากขึ้นกว่าเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากเดิมทีที่ในอดีตผู้ป่วยจิตเวชมักถูกตีเป็นพวกนอกศาสนาหรือคนที่ถูกผีเข้า เป็นคนชายขอบที่ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์มาอย่างยาวนานหลายสิบปี ต้องขอบคุณเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทำให้ผู้คนเข้าใจได้ว่าอาการป่วยทางจิตก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากอาการป่วยทางกาย แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนยังคงรู้สึกกังวลเมื่อต้องเข้าใกล้หรือไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตก็เป็นเพราะว่าอาการทางจิตนั้นมักส่งผลให้มีพฤติกรรมหรือความคิดที่แตกต่างออกไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *